Location : Buddh International Circuit

Fastest : 1:35.903

In lap : 9

Length : 5140 mtr

 

 

 
Pos Nbr Name Gap Total time Fastest In
1 31 Mezaan Anees -- 9 laps -- 14:33.311 1:35.903 2
2 9 Hashim 0.108 14:33.419 1:35.980 2
3 3 Hisham 1.325 14:34.636 1:35.919 1
4 29 Shuchindra S.P. 6.567 14:39.878 1:36.801 4
5 1 Utsav Shah 8.068 14:41.379 1:36.644 7
6 23 Jagjyot Sandhu 8.419 14:41.730 1:36.584 9
7 27 Vibhav Parker 14.105 14:47.416 1:37.022 4
8 20 Deepak Papineni 15.237 14:48.548 1:36.872 4
9 19 Vivek Ramachander 16.307 14:49.618 1:36.302 4
10 26 Tapeshwar Sajith 18.840 14:52.151 1:37.287 7
11 7 Arjun S 28.975 15:02.286 1:37.694 5
12 24 Nasir 29.411 15:02.722 1:37.678 4
13 25 Karthik Konchady 30.368 15:03.679 1:38.063 2
14 4 Vinod Gopalaswamy 30.963 15:04.274 1:38.169 7