Location : Jaypee

Fastest : 1:39.790

In lap : 9

Length : 2500 mtr

 

 

 
Pos Nbr Name Gap Total time Fastest In
1 3 Hisham -- 9 laps -- 15:10.433 1:40.015 7
2 20 Deepak Papineni 3.776 15:14.209 1:40.041 7
3 21 Vibhav Parker 7.772 15:18.205 1:39.996 8
4 9 Hashim 12.514 15:22.947 1:39.790 9
5 1 Utsav Shah 13.898 15:24.331 1:41.038 8
6 29 Shuchindra S.P. 14.171 15:24.604 1:40.593 7
7 23 Jagjyot Sandhu 17.182 15:27.615 1:39.833 9
8 7 Arjun S 18.218 15:28.651 1:41.099 8
9 31 Mezaan Anees 19.759 15:30.192 1:40.394 8
10 19 Vivek Ramachander 20.706 15:31.139 1:41.384 7
11 26 Tapeshwar Sajith 21.262 15:31.695 1:40.701 8
12 25 Karthik Konchady 27.677 15:38.110 1:42.110 7
13 4 Vinod Gopalaswamy 27.932 15:38.365 1:42.123 4
14 32 Abin Thomas 41.014 15:51.447 1:42.336 9